Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

#MedSafetyWeek 2020: Každé hlásenie sa počíta

Tento týždeň, teda od pondelka 2. do nedele 8. novembra 2020, prebieha celosvetová kampaň #MedSafetyWeek, ktorá sa zameriava na dôležitosť hlásenia nežiaducich (vedľajších) účinkov liekov. Témou piateho ročníka podujatia je "Každé hlásenie sa počíta a môže pomôcť iným".


Cieľom kampane je informovať pacientov, ale aj pripomenúť zdravotníckym pracovníkom, aké dôležité je hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky liekov. Povinnosť hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky majú všetci zdravotnícki pracovníci a držitelia rozhodnutí o registrácii lieku (farmaceutické spoločnosti). Môžu ich nahlasovať i samotní pacienti, respektíve ich rodinní príslušníci či ošetrovatelia.

Lieky musia pred uvedením na trh spĺňať prísne požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť. Napriek tomu sa u pacientov môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Nevyskytujú sa u všetkých pacientov a väčšinou sa ich výskyt predpovedať nedá. Je dôležité, aby si bol pacient vedomý potenciálnych rizík ešte pred začatím liečby.

Všetky prijaté hlásenia nežiaducich účinkov predstavujú veľmi cenné údaje, ktoré prispievajú k zvyšovanie bezpečnosti pacientov počas užívania liekov. Hlásenia sa vyhodnocujú a v prípade nových zistení sa prijmú potrebné opatrenia. Môže tak dôjsť napríklad:

  • k zmene v predpisovaní lieku
  • k zmene dávkovania
  • k obmedzeniu indikácií
  • k pridaniu nových nežiaducich účinkov
  • k pridaniu interakcií
  • vo výnimočných prípadoch k stiahnutiu lieku z trhu alebo až k zrušeniu jeho registrácie.

 „Bezpečnosť pacienta je našou prioritou. Aj keď v týchto dňoch je nielen v zdravotníctve hlavnou témou pandémia COVID-19, nemali by sme zabúdať ani na hlásenia nežiaducich účinkov liekov. Práve naopak. Pri nových ochoreniach, kedy sa či už registrujú nové lieky, alebo sa už známym liekom pridávajú nové indikácie, je dôležité sledovať, ako ľudský organizmus na liek reaguje a či jeho benefity prevyšujú riziká. Bezpečnosť liekov sa sleduje počas celého obdobia, kedy sa používajú v klinickej praxi. Hlásenia nežiaducich účinkov liekov sú nevyhnutnou súčasťou sledovania bezpečnosti lieku,“ hovorí riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

Do kampane MedSafety Week sa zapájajú liekové agentúry a iné regulačné autority zo 75 krajín sveta. Štátny ústav pre kontrolu liečiv je tento rok súčasťou organizačného tímu pod vedením Uppsala Monitoring Centre, do ktorého patria tiež liekové agentúry z Veľkej Británie, Ghany, Kene a Singapuru. 

Ako hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky liekov
Pri hlásení podozrení na vedľajšie účinky liekov je potrebné uviesť informácie týkajúce sa
  • pacienta (iniciály, pohlavie, dátum narodenia/vek),
  • podávaného podozrivého lieku (názov, dávkovanie, časové ohraničenie užívania, indikáciu),
  • vzniknutej nežiaducej reakcie (závažnosť, kedy reakcia vznikla/odznela/trvá),
  • prípadné bližšie informácie o anamnéze pacienta, súbežne užívaných liekoch a doplňujúce informácie.
Pri nahlasovaní nežiaducich účinkov je potrebné uviesť, pokiaľ je to možné, čo najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie. Dôležitý je aj kontakt na odosielateľa hlásenia (email/telefón), v prípade potreby doplnenia požadovaných informácií.

Zdroj:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, tlačová správa, 2.11.2020